Định nghĩa doanh nghiệp nhỏ và vừa

2016/12/01 Dichvuketoan harbor city, du an harbor city

 Định nghĩa doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 như sau :

​​Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên), cụ thể như sau:

Tác giả: Dichvuketoan
Tags: