Thay doi chinh sach thue 2014-2015-2016

2016/12/23 Dichvuketoan harbor city, du an harbor city

Theo Deloitte, các văn bản hướng dẫn về chính sách thuế có những thay đổi trong giai đoạn gần đây được tóm tắt như sau :

 

Riêng về hoàn thuế GTGT, có thể tóm tắt các vấn đề thay đổi chính như sau :

Tác giả: Dichvuketoan
Tags: