Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

2016/12/30 Dichvuketoan harbor city, du an harbor city

Tăng lương tối thiểu vùng từ 180.000 - 250.000 đồng/tháng

Theo Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có hiệu lực từ 01/01/2017. Mức lương tối thiểu được tăng theo từng vùng như sau:

Vùng I: 3.750.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng/tháng so với năm 2016);

Vùng II: 3.320.000 đồng/tháng (tăng 220.000 đồng/tháng so với năm 2016);

Vùng III: 2.900.000 đồng/tháng (tăng 200.000 đồng/tháng so với năm 2016);

Vùng IV: 2.580.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng/tháng so với năm 2016).

 

Áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thông tư 133/2016/TT-BTC được ban hành ngày 26/8/2016 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa có một số điểm mới nổi bật:

Đổi mới cách tiếp cận chính sách;Đề cao tính khả thi áp dụng trong thực tế doanh nghiệp; Tách biệt kế toán và thuế, hướng đến phục vụ nhu cầu quản trị, điều hành doanh nghiệp;

Kế toán không phải là câu chuyện Nợ - Có, cần tách biệt kỹ thuật ghi chép trên sổ kế toán và kỹ thuật trình bày báo cáo tài chính;

Coi trọng bản chất hơn hình thức và tên gọi giao dịch;

Tiếp cận gần hơn thông lệ và Chuẩn mực quốc tế.

Thông tư 133/2016/TT-BTC có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017, những quy định trái với thông tư này đều bị bãi bỏ.

Thay thế các nội dung áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 138/2011/TT-BTC.

 

Mức thu lệ phí môn bài năm 2017

Chính Phủ đã ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP về mức thu lệ phí môn bài áp dụng từ 01/01/2017 như sau:

Đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

Có vốn điều lệ/ vốn đầu tư > 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;Có vốn điều lệ/ vốn đầu tư ≤ 10 tỷ đồng: 2.000.000 đồng/năm; Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

Có doanh thu > 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm; Có doanh thu 300 < a ≤ 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm. (Trong đó: a là doanh thu);Có doanh thu 100 < a ≤ 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, bãi bỏ Nghị định 75/2002/NĐ-CP và Điều 18 Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

 

 

Tác giả: Dichvuketoan
Tags: