Bản tin tài chính tháng 08/2016

2016/11/30 Dichvuketoan harbor city, du an harbor city

Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế

Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế

Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Công văn số 10315/BTC-TCT ngày 25/7/2016 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Luật số 106/2016/QH13

Công văn số 47022/CT-HTr ngày 14/7/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế

Công văn số 5863/CT-TTHT ngày 23/6/2016 của Cục Thuế TP. HCM về việc hoàn thuế GTGT

Công văn số 5379/CT-TTHT ngày 10/6/2016 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế

Công văn số 48769/CT-HTr ngày 22/7/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế

Công văn số 4789/CT-TTHT ngày 26/5/2016 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế

Công văn số 4707/CT-TTHT ngày 25/5/2016 của Cục Thuế TP. HCM về việc trích lập dự phòng

Công văn số  4973/CT-TTHT ngày 31/5/2016 của Cục Thuế TP. HCM về chi phí được trừ

Công văn số  49004/CT-HTr ngày 25/7/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế 

Thông tư số 96/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Công văn số 2882/TCT-TNCN ngày 27/6/2016 của Tổng cục Thuế về việc kê khai các khoản giảm trừ trong trường hợp nợ lương

Công văn số 3437/TCT-TNCN ngày 2/8/2016 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN

Công văn số 3436/TCT-TNCN ngày 2/8/2016 của Tổng cục Thuế về thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh

Công văn số 51114/CT-HTr ngày 3/8/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế 

Công văn số 7510/TCHQ-TXNK ngày 5/8/2016 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc liên quan đến hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu được sản xuất, chế biến từ nguyên liệu nhập khẩu

Công văn số  3202/TCT-CS ngày 18/7/2016 của Tổng cục Thuế về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Công văn số 6010/CT-TTHT ngày 28/6/2016 của Cục Thuế TP. HCM về thuế nhà thầu

Quyết định số 02/2016/QĐ-KTNN ngày 15/7/2016 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước

Tác giả: Dichvuketoan
Tags: